top of page

Lead forward

LEAD FORWARD är en metod för ledare som vill ta tempen på sitt ledarskap utifrån en ledarskapsmodell med stort vetenskapligt stöd. Som ledare får du en individuell utvecklingsplan skräddarsydd efter dina behov och utvecklingsområden. 

Metoden

LEAD FORWARD är framtagen av Stefan Söderfjäll och bygger på ledarskaps-modellen "Full Range Leadership Model" (FRLM), vilken är av de modeller som erhåller starkast vetenskapligt stöd. Läs gärna mer på www.leadforward.se

Upplägget

Upplägget kan genomföras i form av  individuell coaching eller som en gruppaktivitet för ett antal ledare (exempelvis en ledningsgrupp) som då får möjligheten att reflektera tillsammans och stötta varandra över tid.  

En liten bok.jpg

Vad är LEAD FORWARD?

 

Metoden LEAD FORWARD  har ett framåtriktat fokus, bygger på ett effektivt ledarskap och utgår helt och hållet från konstruktiva beteenden som kan delas upp i tre kategorier:

 1.  Avvikelsebaserat ledarskap avser de beteenden som fokuserar på att hantera avvikelser från önskvärda beteenden, prestationer och resultat.
   

 2. Villkorligt förstärkande ledarskap avser de beteenden som syftar till att klargöra för medarbetare vad som förväntas av dem samt vad de kan förvänta sig i gengäld.
   

 3. Transformerande ledarskap avser beteenden som syftar till att utveckla medarbetare och arbetsgrupper och skapa förutsättningar för ökad motivation och trivsel. 

 

Hur går det till?

 

 • Baserat på en strukturerad feedbackkartläggning som genomförs i ett webbaserat verktyg får ledaren en nulägesbild av hur medarbetarna (minst 4) uppfattar deras ledarskap.
   

 • Resultaten från kartläggningen sammanställs i en feedbackrapport och ledaren får strukturerad hjälp att analysera feedbackrapporten, identifiera och själv välja ut prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet. 
   

 • Ledaren arbetar sedan fram en uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan, stämmer av den med sina medarbetare.

Majvägen 3, 16752 Bromma

Besöksadress: Frejgatan 32  

Mail: annette@bosell.se

bottom of page