top of page

Team pro

Team Pro är ett strukturerat koncept för team- och grupputveckling med sin bas i aktuell forskning på vad som utmärker väl fungerande team och grupper och vad vi kan göra för att få dem att fungera ännu bättre. Team Pro tillhandahåller kunskap, instrument, konsultation och arbetsmetoder avsedda för att på bästa sätt bidra till teamutveckling och utveckling av arbetsgrupper.

iStock-1355159385.jpg

Hur går det till?

 

Team Pro Workshop utgår ifrån en kartläggning med hjälp av Team Pro Inventory (TPI) som ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av teammedlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. TPI utgörs av en enkät som administreras till teamets medlemmar. Enkäten innehåller påståenden om olika aspekter av ett framgångsrikt teamarbete och medlemmarna svarar om de anser att teamet tillämpar dessa beteenden eller inte.

Kartläggningen mynnar sedan ut i en rapport som teamet använder som reflektionsunderlag för att identifiera möjliga utvecklingsområden, formulera mål och formulera uppföljningsbara åtgärder. Till stöd har teamet ett strukturerat arbetsmaterial och workshoppen faciliteras av mig som är certifierad i verktyget. Teamet uppmanas att planera in tid för genomförande av de aktiviteter som de enats om och en ny skattning genomförs med fördel inom 6 - 12 månader. 

 

Om du vill veta mer så kontakta gärna mig så pratar vi vidare om hur era behov ser ut. Du kan också läsa mer på www.teampro.se

Majvägen 3, 16752 Bromma

Besöksadress: Frejgatan 32  

Mail: annette@bosell.se

bottom of page