Teamutveckling

De flesta verksamheter har sett fördelarna med att organisera medarbetarna i team och den arbetspsykologiska forskningen visar på att ett teambaserat arbete kan vara effektivt för att främja såväl goda prestationer som välmående bland medarbetarna.
Trots detta är det långt ifrån alla arbetsgrupper och team som får möjlighet att fungera så effektivt som de hade kunnat göra. Idag vet vi ganska väl, baserat på ett antal vetenskaplig studier, under vilka förutsättningar team kan fungera effektivt och vilka faktorer som skapar välpresterande team och trivsel. Studierna visar på att det främst är tre kriterier som avgör om det finns förutsättningar att utvecklas till ett ”riktigt team”:

  • Teamet har ett tydligt uppdrag och tydliga mål
  • Det krävs ett nära samarbete för att uppnå dessa mål
  • Teamet utvärderar regelbundet sitt samarbete

Team Pro workshop

Workshopen genomförs under cirka 4 timmar och är en strukturerad och standardiserad utvecklingsinsats som kan genomföras vid upprepade tillfällen i ett och samma team. Workshopen utgår ifrån en kartläggning med hjälp av ett webbaserat verktyg, Team Pro Inventory (TPI), som ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av teammedlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar.

Kartläggningen mynnar ut i en TPI-rapport som används som reflektionsunderlag i workshopen för att identifiera möjliga utvecklingsområden, formulera mål och skapa uppföljningsbara åtgärder. Workshopen ger också dig som ledare ett strukturerat arbetsmaterial för att ni tillsammans i teamet ska kunna fortsätta att utveckla ert samarbete över tid och följa upp med en ny skattning i verktyget vid behov.

Jag är certifierad användare av metoden Team Pro, utvecklad av Stefan Söderfjäll.  Om du är intresserad av att läsa mer om Team Pro Workshop och ta del av exempelrapporter gå gärna in på: www.teampro.se