Ledarutveckling - LEAD FORWARD

Det finns många olika ledarmodeller på marknaden som syftar till att utveckla effektiva ledarbeteenden för att skapa både engagemang och goda resultat i verksamheten. Utmaningen är ofta att verkligen få det att hända, att hitta motivation och ett strukturerat sätt för att utveckla och omsätta nya beteenden i vardagen. Jag är certifierad i metoden LEAD FORWARD framtagen av Stefan Söderfjäll.

Vad är LEAD FORWARD?
Metoden LEAD FORWARD  har ett framåtriktat fokus, bygger på ett effektivt ledarskap och utgår helt och hållet från konstruktiva beteenden som kan delas upp i tre kategorier:

  1.  Avvikelsebaserat ledarskap avser de beteenden som fokuserar på att hantera avvikelser från önskvärda beteenden, prestationer och resultat.
  2. Villkorligt förstärkande ledarskap avser de beteenden som syftar till att klargöra för medarbetare vad som förväntas av dem samt vad de kan förvänta sig i gengäld.
  3. Transformerande ledarskap avser beteenden som syftar till att utveckla medarbetare och arbetsgrupper och skapa förutsättningar för ökad motivation och trivsel. 
Hur går det till?
  • Baserat på en strukturerad feedbackkartläggning som genomförs i ett webbaserat vertyg får ledaren en nulägesbild av hur medarbetarna (minst fyra) uppfattar deras ledarskap.
  • Resultaten från kartläggningen sammanställs i en feedbackrapport och ledaren får strukturerad hjälp att analysera feedbackrapporten, identifiera och själv välja ut prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet.
  • Ledaren arbetar sedan fram en uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan, stämmer av den med sina medarbetare.
  • Metoden LEAD FORWARD är framtagen av Stefan Söderfjäll och bygger på ledarskapsmodellen "Full Range Leadership Model, vilken är av de modeller som erhåller starkast vetenskapligt stöd genom tiderna. Läs gärna mer på www.leadforward.se
  • Upplägget kan genomföras i form av  individuell coaching eller som en gruppaktivitet för ett antal ledare som då också får möjligheten att reflektera tillsammans och stötta varandra över tid.