Leda i förändring

Idag ställs höga krav på oss alla att hantera en alltmer komplex och föränderlig omvärld. I våra verksamheter brukar vi göra den enkla uppdelning mellan responsiva och proaktiva förändringsinitiativ. De responsiva handlar om att vi fattar beslut om förändring baserat på tvingande omständigheter och de proaktiva baserat på beslut som att vi själva ser som utvecklingsmöjligheter.  

Oavsett vad det är som driver förändringen är det mycket som kan gå fel. För att lyckas behöver vi, utöver att förändra strukturer, processer och arbetssätt, lägga mer fokus på den mänskliga sidan för att skapa delaktighet, acceptans och implementera nya beteenden.  Om vi som ledare och medarbetare förstår de psykologiska mekanismerna som uppstår i förändringsprocesser, får verktyg att förstå och hantera motstånd både hos oss själva och andra och lyckas bygga effektiva kommunikationsvägar, har vi kommit en bra bit på väg. 

Frågeställningar att fokusera på:

  • Hur förbereder vi oss för förändring? - Att nå ut med svaret på varför?
  • Hur hanterar vi pågående förändring? - Att skapa aktivitet och delaktighet.
  • Hur skapar vi bestående resultat? - Att skapa incitament och anpassa struktur och kultur.


Jag vänder mig både till ledare och arbetsgrupper som vill öka sin förståelse för hur vi leder och förhåller oss till förändring på ett framgångsrikt sätt. 

Kontakta gärna mig om du vill diskutera vidare hur era behov ser ut och hur vi skulle kunna skräddarsy ett upplägg för er.